Start
Nasze Dzia?ania

Fundacja Energetyk w 2015 roku zorganizowa?a pi?? spotka? mieszka?cw Miasta i Gminy Trzebinia z pracownikami NFOZ Krakw, podczas ktrych mieszka?cy mogli dokona? rejestracji konta indywidualnego do serwisu internetowego tzw. Zintegrowanego Informatora Pacjenta / bezp?atnie/ , w ktrym po zarejestrowaniu pacjent znajdzie histori? swojego leczenia, jak rwnie? uzyska wiele przydatnych informacji w zakresie:

- prawa pacjenta;

-zasady korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia w Polsce i za granic? ;

-aktualny status ubezpieczenia w Ewu?;

-wykaz placwek maj?cych kontrakt z NFZ wraz z godzinami otwarcia i dost?pno?ci dla osb niepe?nosprawnych ;

-?wiadczenia zdrowotne, ktre zosta?y nam udzielone i sfinansowane przez NFZ;

-zrealizowane recepty i kwoty refundacji lekw oraz zaopatrzenia ortopedycznego;

-deklaracje wyboru lekarza i piel?gniarki POZ;

-informacje na jakim etapie jest nasz wniosek o leczenie sanatoryjne.

Fundacja Energetyk pozyskuje tak?e ?rodki finansowe dla ochron? i promocje zdrowia poprzez organizowanie zbirek publicznych, W roku 2015 przeprowadzi?a w dniu 30 maja 2015r podczas Festynu z okazji Dnia Matki i Dziecka organizowanego przy Ko?ciele ?w. Aposto?w Piotra i Paw?a w Trzebini Cel: na rzecz osb chorych, niepe?nosprawnych oraz zakup sprz?tu medycznego wynik zbirki 325,-

Podczas obchodw Dni Trzebini w dniach 27-28.06.2015r. kolejna zbirka publiczna , cel jak poprzednio kwota zebrana 55.87 z?otych. W czasie trwania Odpustu w Ko?ciele pw. NS NMP w Trzebini Sierszy dnia 31.08.2015r. zbirka publiczna wynios?a 220,10 cel jak poprzednie,

Zbirki prowadzone by?y przy udziale harcerzy Hufca Trzebini do puszek kwestarskich. ??czna kwota ze zbirek w wysoko?ci 600.97 zosta?a przeznaczona dla m??czyzny po operacji guza mzgu na dofinansowanie dalszego Jego leczenia i rehabilitacji.

Fundacja w czasie tegorocznych wakacji zorganizowa?a /przy udziale ?rodkw w?asnych / cykl spotka? sportowych z dzie?mi i m?odzie?? pod nazw? , LATOLIMPIADA na terenie orlika przy Szkole Podstawowej nr 6 w Gaju,podczas ktrych zosta?o wr?czonych 210 nagrd o ?acznej warto?ci 7000 z?. Urz?d Miasta Trzebini organizacj? tego zadania dofinansowa? kwota 3000,-z?