Start Treść oświadczenia
Oświadczenie RODO

 

Wzór klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1)

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Fundację Energetyk z siedzibą w Trzebinii, numer KRS 0000006767 w celu realizacji zadań statutowych fundacji.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe mogą zostać udostępnione  w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań Fundacji poprzez promocję publicznych zbiórek środków finansowych oraz wpłat darczyńców na subkonta utworzone na podstawie odrębnej umowy.

 

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Podopiecznego, udostępnionych Fundacji Energetyk, w tym danych wrażliwych przez Fundację Energetyk z siedzibą w Trzebinii, w celu niezbędnym do wykonania statutowych działań Fundacji. Jestem świadomy dobrowolności podania danych, prawa dostępu do danych Podopiecznego oraz prawa do ich poprawiania lub usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/.

 

 

 

 

…………………............………..............….

Data i podpis przedstawiciela ustawowego (np. rodzica, opiekuna prawnego)