Start O nas
O nas

Kim jeste?my jak dzia?amy - dowiedz si? wi?cej o naszej fundacji !

Fundacja "Energetyk" 32-541 Trzebina ustanowiona aktem notarialnym z dnia 3 listopada 1999r- Kancelaria Notarialna w Chrzanowie
Fundatorzy: Zwi?zki Zawodowe dzia?aj?ce przy Elektrowni Siersza w Trzebini tj.
- Zwi?zek Zawodowy Energetykw "Elektrowni Siersza"
- Komisja Zak?adowa Niezale?nego Samorz?dowego Zwi?zku Zawodowego "Solidarno??" przy "Elekterowni Siersza" SA z siedzib? 32-541 Trzebinia


Zarejestrowana: w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Wydzia? XVI Gospodarczy Rejestrowy dnia 12 kwietnia 2000r. Nr Ksi?gi Rejestrowej 5931
w S?dzie Rejonowym dla Krakowa - ?rdmie?cia XII Wydzia? Gospodarczy Krajowegoi Rejestru S?dowego dnia 12 kwietnia 2001r. Nr Ksiegi Rejestrowej 1029/1/325
Nr KRS - 0000006767
Organ sprawuj?cy nadzr : Minister Zdrowia i Opieki Spo?ecznej.
Z dniem 20.09.2004r. uzyska?a staus Organizacji Po?ytku Publicznego .
Celem Fundacji jest : nieodp?atna i odp?atna dzia?alno?c po?ytku publicznego na rzecz og?u spo?eczno?ci dotycz?ca:
1. ochrony i promocji zdrowia
2. kultury i sportu
3. edukacji

Fundacja nie prowadzi dzia?alno?ci gospodarczej.

Aktualnie ?rd?em dochodu Fundacji s? jedynie :
- darowizny od osb fizycznych tj. od pracownikw PKE SA Elektrownia Siersza - za rok 2010 kwota 20 440,93
- firm zewn?trznych - w 2010r. -25 000,00
- 1% podatku nale?nego w roku 2006 - 9 680,53
2007 - 11 179,42
2008 - 22 766,11
2009 - 25 573,63
2010 - 15 459,00
Pomoc ze strony Fundacji polega na :
-wsparciu klinik, szpitali, placwek medycznych na terenie wojewdztwa ma?opolskiego i ?l?skiego , w zakresie zakupu sprz?tu, urz?dze? i materia?w medycznych lub ich dofinansowanie;
- wsparcie o?rodkw rehabilitacyjnych, hospicji;
- wsparcie O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Trzebini, domu dziecka w Mi?kini
- pomocy finansowej na organizacj? wyjazdw na kolonie, zimowiska dzieci i m?odzie?y, harcerzy , dzieci niepe?nosprawnych ,dzieci ktre s? obci??one r?nymi deficytami rozwojowymi i
dysfunkcjami uk?adu nerwowego w tym rwnie? chorobami nuerologicznymi ADHD i FAS.
- pomocy rodzicom dzieci chorych w zakupie dla nich lekw , protez , sprzetu medycznego;
- organizacji i wsparciu finansowym przewozu dzieci niepe?nosprawnych na rehailitacj?;
- pomocy w dofinansowaniu kosztw wyjazdu dzieci na leczenie poza teren kraju;
- wzajemnej wsp?pracy i pomocy finansowej ze Stowarzyszeniami dzia?aj?cymi na terenie wojewdztw ma?kopolski i?l?skiego np :Trze?wo?ciowe Stowarzyszenie Kulturalno -Turystyczne w
Katowicach, " Stowarzyszenie "Amazonki Ziemi Chrzanowskiej" , Regionalne Stowarzyszenie Diabetykw w Trzebini, Malta?ska S?u?ba Medyczna O/Chrzanw, Fundacja Polskich Kawalerw
Malta?skich Warszawa, Polska Fundacja Rehabilitacyjna w Trzebini, Stowarzyszenie Rozwoju wsi Czy?wka ; Stowarzyszenie "Rwne Szanse" Trzebinia, Stowarzyszenie Unia Kultur w
Chrzanowie;Fundacja Brata Alberta Trzebinia ,Chrzanw
- wspieranie dzia?a? i pomoc finansowa dla ?wietlicy "PLUS" w Trzebini, Powiatowego M?odzie?owego Domu Kultury w Trzebini, Dworu Zieleniewskich - Instytucji Kultury w Trzebini , szk?
podstawowych , gimnazji i licew na terenie gminy, powiatu i miasta Krzeszowic,
- pomoc Uczniowskim Klubom Sportowym, Miejskim Klubom Sportowym ,