Start O nas
O nas

Kim jesteśmy jak działamy - dowiedz się więcej o naszej fundacji !

Fundacja "Energetyk"  32-541 Trzebina  ustanowiona  aktem notarialnym z dnia  3 listopada 1999r- Kancelaria Notarialna w Chrzanowie
Fundatorzy: Związki Zawodowe działające przy Elektrowni Siersza w Trzebini tj.
- Związek Zawodowy Energetyków  "Elektrowni Siersza"
- Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego "Solidarność" przy "Elekterowni Siersza" SA z siedzibą 32-541 Trzebinia


Zarejestrowana:  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy  dnia 12 kwietnia 2000r. Nr Księgi Rejestrowej 5931
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia  XII Wydział Gospodarczy Krajowegoi Rejestru Sądowego dnia 12 kwietnia 2001r. Nr Ksiegi Rejestrowej 1029/1/325
Nr KRS   - 0000006767
Organ sprawujący nadzór : Minister  Zdrowia i Opieki Społecznej.
Z dniem  20.09.2004r. uzyskała staus Organizacji Pożytku Publicznego .
Celem Fundacji jest :  nieodpłatna i odpłatna działalnośc pożytku publicznego  na rzecz ogółu  społeczności  dotycząca:
1. ochrony i promocji zdrowia
2.  kultury i sportu
3.  edukacji

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Aktualnie źródłem dochodu  Fundacji są jedynie :
- darowizny od osób fizycznych tj. od pracowników PKE SA Elektrownia Siersza - za rok 2010 kwota  20 440,93
-  firm zewnętrznych  -     w 2010r.        -25 000,00
- 1%  podatku należnego w roku 2006   -  9 680,53
2007  - 11 179,42
2008  - 22 766,11
2009  - 25 573,63
2010  - 15 459,00
Pomoc ze strony Fundacji polega na :
-wsparciu klinik, szpitali, placówek medycznych na terenie województwa małopolskiego i śląskiego , w zakresie zakupu sprzętu, urządzeń i materiałów  medycznych lub ich  dofinansowanie;
- wsparcie ośrodków rehabilitacyjnych, hospicji;
- wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini, domu dziecka w Miękini
- pomocy finansowej na organizację wyjazdów na kolonie, zimowiska dzieci i młodzieży, harcerzy , dzieci  niepełnosprawnych  ,dzieci które są  obciążone  różnymi deficytami rozwojowymi i
dysfunkcjami układu nerwowego  w tym również chorobami nuerologicznymi ADHD i FAS.
- pomocy rodzicom dzieci chorych w zakupie dla nich leków , protez , sprzetu medycznego;
- organizacji i wsparciu  finansowym  przewozu dzieci niepełnosprawnych na rehailitację;
- pomocy w dofinansowaniu  kosztów wyjazdu dzieci na leczenie  poza teren kraju;
- wzajemnej współpracy i pomocy finansowej ze  Stowarzyszeniami działającymi na terenie województw małkopolski iśląskiego np :Trzeżwościowe Stowarzyszenie Kulturalno -Turystyczne w
Katowicach, "  Stowarzyszenie "Amazonki Ziemi Chrzanowskiej" , Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Trzebini, Maltańska Służba Medyczna  O/Chrzanów, Fundacja Polskich Kawalerów
Maltańskich Warszawa, Polska Fundacja Rehabilitacyjna w Trzebini, Stowarzyszenie Rozwoju wsi Czyżówka ; Stowarzyszenie "Równe Szanse"  Trzebinia, Stowarzyszenie  Unia   Kultur w
Chrzanowie;Fundacja Brata Alberta Trzebinia ,Chrzanów
- wspieranie działań i pomoc finansowa dla Świetlicy "PLUS" w Trzebini, Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini, Dworu Zieleniewskich - Instytucji Kultury w Trzebini , szkół
podstawowych , gimnazji i liceów  na terenie gminy, powiatu i miasta  Krzeszowic,
- pomoc Uczniowskim Klubom Sportowym, Miejskim Klubom Sportowym ,