Start Statut
Statut PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 09 sierpnia 2011 17:58

Tekst jednolity zawierający
zmiany uchwalone przez
Zarząd Fundacji „ENERGETYK”
Uchwała Nr 1/F/2011 z dnia 24.02.2011

STATUT

FUNDACJI

,,Energetyk”

 

ROZDZIAŁ I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 

 1. Fundacja pod nazwą ,,Energetyk” (zwana dalej ,,Fundacją”) ustanowiona została przez Fundatorów:

1)      Związek Zawodowy Energetyków ,,Elektrowni Siersza” S.A.,

2)      Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ,,SOLIDARNOŚĆ” przy ,,Elektrowni Siersza” S.A.

aktem notarialnym sporządzonym przez Asesora Notarialnego Iwonę Samorzewską Zastępcę Notariusz Katarzyny Kowalczyk-Dadak w jej Kancelarii Notarialnej w Chrzanowie przy Alei Henryka numer 2/4

(REPERTORIUM ”A” NUMER 4977/1999).

 

 

§ 2.

 

 1. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203), innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.

 

 1. Fundacja posiada osobowość prawna.

 

§ 3.

 

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Trzebinia.

 

 1. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

 

 1. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.

 

§ 4.

 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

§ 5.

Nadzór nad Fundacją należy do ministra sprawującego zwierzchni nadzór nad sprawami zdrowotnymi w Polsce.

 

 

ROZDZIAŁ II . CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 6

 

Celem Fundacji jest nieodpłatna i odpłatna  działalność pożytku publicznego  na rzecz  ogółu  społeczności  dotycząca:

 

1)      Ochrona i promocja zdrowia  -   PKD 86.90.E  ,  PKD 88.99.Z

 

2)      Kultury i sportu  -  PKD 90.02.Z  ,    PKD 93.19.Z   ,  PKD 93.29.Z

 

3)      Edukacji  –    PKD 85.59.B  ,   PKD 85.60.Z

 

 

§ 7.

 

1. Fundacja będzie swoje cele realizować przez:

 

1)      udzielanie pomocy materialnej, środowiskowej i oświatowej,

 

2)      inicjowanie i organizowanie pomocy charytatywnej,

 

3)      finansowanie zakupów urządzeń oraz niezbędnych aparatów i materiałów medycznych,

 

4)      wyposażenie poradni specjalistycznych w sprzęt medyczny,

 

5)      organizowanie m. in. zbiórek, pokazów wystaw itp.,

 

6)      gromadzenie informacji o osobach potrzebujących pomocy,

 

7)      organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów,

 

8)      współuczestniczenie w programach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 

9)      organizowanie szkolnych i pozaszkolnych form kształcenia,

 

10)  propagowanie i finansowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz ich upowszechnianie

 

11)  skupianie wokół idei Fundacji zainteresowanych środowisk, w szczególności środowisk pracowniczych, samorządowych, naukowych, technicznych i gospodarczych,

 

 

 

 

 

12)  współpracę z instytucjami publicznymi, w szczególności administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi zainteresowanymi realizacją celów Fundacji,

 

13)  działalność na rzecz osób  niepełnosprawnych ,

 

14)  działalność na rzecz  osób w wieku emerytalnym.

 

 

 

 1. Zabrania się:

1)      udzielania pożyczek  lub  zabezpieczania  zobowiązań majątkiem organizacji w

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,

z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji

pozostają w związku małżeńskim , we  wspólnym  pożyciu albo w stosunku

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub

powinowactwa  w linii bocznej  do drugiego stopnia albo są związani z tytułu

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 

2)      przekazywania  ich majątku  na rzecz ich członków, członków  organów lub

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich, w szczególności, jeżeli  przekazywanie  to następuje bezpłatnie  lub na

preferencyjnych  warunkach,

3)       wykorzystywania majątku  na rzecz członków, członków organów  lub pracowników  oraz ich  osób bliskich  na zasadach  innych niż  w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie  bezpośrednio wynika z  celu statutowego,

4)      zakupu towarów  lub usług od podmiotów , w których  uczestniczą  członkowie  organizacji, członkowie  jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich , na zasadach  innych niż w stosunku do osób trzecich  lub po cenach wyższych  niż rynkowe.

 

 

 

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 8.

 

 1. Majątek Fundacji składa się z funduszu założycielskiego oraz innych środków i praw majątkowych uzyskanych przez Fundację w czasie jej działalności.

 

 1. Fundusz założycielski stanowi kwota zadeklarowana przez Fundatorów w oświadczeniu woli zarejestrowanym w akcie notarialnym, wynosząca 2.000 zł.

(słownie: dwa tysiące złotych).

 

§ 9.

 

 1. Dochodami Fundacji są :

1)      darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z terenu Polski, jak i zagranicy,

2)      dotacje i subwencje,

3)      odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

4)      inne wpływy

 1. Dotacje,  darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie

wszystkich potrzeb Fundacji, jeżeli ich ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

 

 

§ 10.

 

 

 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat długoterminowych i w papierach wartościowych.

 

 1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

 

 1. Nadwyżkę przychodów  nad kosztami Fundacja przeznacza  na działalność , o której mowa  w § 6 Statutu Fundacji.

 

ROZDZIAŁ IV. ORGANY FUNDACJI

 

§ 11.

 

Organami Fundacji są:

1)      Rada Fundacji - zwana dalej Radą,

2)      Zarząd Fundacji – zwany dalej Zarządem

§ 12.

 

 1. Rada składa się z 5 osób.
 1. Rada powoływana jest na czas nieokreślony.
 1. Po jednym członku Rady powołują:

1)      Związek Zawodowy Energetyków Elektrowni Siersza  w Trzebini lub jego

następca prawny,

2)      Międzyzakładowa Komisja Związkowa NSZZ „Solidarność” Południowego Koncernu

Energetycznego w Katowicach – Komisja Wydziałowa NSZZ „Solidarność” Elektrowni

Siersza w Trzebini lub jej następca prawny .

 

W akcie powołania podmioty, o których mowa pkt. 1 i 2 wyznaczą Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Fundacji .

 1. Trzech Członków Rady powołuje Zarząd Południowego Koncernu Energetycznego S.A. w Katowicach lub jego następca prawny. W akcie powołania Zarząd Południowego   Koncernu Energetycznego S.A. lub jego następcy prawnego wyznaczy Przewodniczącego Rady Fundacji.
 1. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku śmierci lub odwołania. Odwołanie może nastąpić także na skutek złożenia rezygnacji lub długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Rady. Członek Rady może być odwołany w każdym czasie . Odwołania członka Rady dokonuje podmiot, który go powołał .
 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/5 jej członków . W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego prowadzącego zebranie.
 1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.
 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
 1. Członkowie Rady:

a)      nie mogą być członkami organu zarządzającego  ani pozostawać  z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku  pokrewieństwa, powinowactwa  lub podległości służbowej,

b)      nie byli  skazani  prawomocnym  wyrokiem  za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe,

c)      mogą otrzymywać  z tytułu  pełnienia  funkcji w takim  organie  zwrot uzasadnionych  kosztów  lub  wynagrodzenie  w wysokości  nie wyższej  niż przeciętne   miesięczne  wynagrodzenie  w sektorze  przedsiębiorstw  ogłoszone  przez Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  za rok  poprzedni

 

 

§ 13.

 

 

Do kompetencji Rady należy:

 

1)      powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,

 

2)      występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji

 

3)      opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,

 

4)      zatwierdzanie preliminarza budżetu rocznego Fundacji,

 

5)      wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,

 

6)      rozpatrywanie okresowych sprawozdań Zarządu Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi,

 

7)      uchwalenie regulaminu Rady Fundacji,

 

8)      opiniowanie regulaminu Zarządu Fundacji,

 

9)      podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji,

 

10)  wykonywanie innych kompetencji, określonych Statutem.

 

 

§ 14.

 

 

 1. Zarząd składa się z 4 osób powoływanych za ich zgodą przez Radę.

 

 1. W akcie powołania Rada wyznaczy Prezesa, Wiceprezesów i Sekretarza Zarządu Fundacji .

 

 1. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku śmierci lub odwołania przez Radę. Odwołanie może nastąpić także na skutek złożenia rezygnacji lub długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu. Rada może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.

 

 1. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy    posiedzeniom Zarządu.

 

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej  ¾ jego    członków, z zastrzeżeniem przepisów Statutu, które stanowią inaczej. W razie równości     głosów decyduje głos Prezesa Zarządu .

 

 1. Wykonywanie określonej części swoich praw i obowiązków Zarząd może powierzyć Prezesowi lub określonym członkom Zarządu, na czas określony w upoważnieniu.

 

 1. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

§ 15.

Zarząd, z zastrzeżeniem kompetencji Rady, kieruje całością spraw Fundacji i podejmuje w tych sprawach decyzje, w szczególności:

1)      prowadzi działalność statutową,

2)      zarządza majątkiem Fundacji,

3)      decyduje o formach, środkach i wysokości udzielanej pomocy,

4)      organizuje środki finansowe i materialne na cele statutowe Fundacji,

5)      podejmuje uchwały o przeznaczeniu i wykorzystaniu dochodów Fundacji.

 1. W ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej Zarządu, poszczególnymi sprawami lub grupami spraw związanych z działalnością Fundacji, zajmują się poszczególni członkowie Zarządu lub jego Prezes.
 1. Szczegółowe zasady działania i wewnętrzny podział pracy Zarządu określi Regulamin Zarządu.
 1. Zarząd przedstawia do akceptacji Radzie roczne oraz wieloletnie plany pracy.
 1. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na miesiąc.
 1. Zarząd może utworzyć stanowisko dyrektora do bieżącego kierowania Fundacją.

Stanowisko to można powierzyć wyłącznie członkowi Zarządu.

 

 

§ 16.

 

Członkowie Rady Fundacji oraz członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

Rada może określić uchwałą, wykonywanie jakich funkcji w organach Fundacji będzie odpłatne, z tym, iż członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji
w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.).

 

 

 

§ 17.

 

 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.

 

 1. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

 

 1. Funkcje kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy pełni Prezes Zarządu.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V . ZMIANA STATUTU

 

 

§ 18.

 

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

 

§ 19.

 

Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 20.

 

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
 1. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 1. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

§ 21.

 

 1. Decyzję o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 1. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę.
 1. Likwidatorowi służą uprawnienia Zarządu.

§ 22.

 

Majątek Fundacji po likwidacji przeznaczony będzie na cele zbliżone z celami Fundacji.

 

§ 23.

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.