Start Statut
Statut

Tekst jednolity zawieraj?cy
zmiany uchwalone przez
Zarz?d Fundacji ENERGETYK
Uchwa?a Nr 1/F/2011 z dnia 24.02.2011

STATUT

FUNDACJI

,,Energetyk

ROZDZIA? I . POSTANOWIENIA OGLNE

1.

 1. Fundacja pod nazw? ,,Energetyk (zwana dalej ,,Fundacj?) ustanowiona zosta?a przez Fundatorw:

1) Zwi?zek Zawodowy Energetykw ,,Elektrowni Siersza S.A.,

2) Niezale?ny Samorz?dny Zwi?zek Zawodowy ,,SOLIDARNO?? przy ,,Elektrowni Siersza S.A.

aktem notarialnym sporz?dzonym przez Asesora Notarialnego Iwon? Samorzewsk? Zast?pc? Notariusz Katarzyny Kowalczyk-Dadak w jej Kancelarii Notarialnej w Chrzanowie przy Alei Henryka numer 2/4

(REPERTORIUM A NUMER 4977/1999).

2.

 1. Fundacja dzia?a na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203), innych obowi?zuj?cych przepisw prawa oraz niniejszego Statutu.

 1. Fundacja posiada osobowo?? prawna.

3.

 1. Fundacja dzia?a na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Siedzib? Fundacji jest miasto Trzebinia.

 1. Dla wykonywania swych zada? statutowych Fundacja mo?e tworzy? sta?e i czasowe placwki terenowe.

 1. Fundacja mo?e posiada? oddzia?y za granic?.

4.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

5.

Nadzr nad Fundacj? nale?y do ministra sprawuj?cego zwierzchni nadzr nad sprawami zdrowotnymi w Polsce.

ROZDZIA? II . CELE I ZASADY DZIA?ANIA FUNDACJI

6

Celem Fundacji jest nieodp?atna i odp?atna dzia?alno?? po?ytku publicznego na rzecz og?u spo?eczno?ci dotycz?ca:

1) Ochrona i promocja zdrowia - PKD 86.90.E , PKD 88.99.Z

2) Kultury i sportu - PKD 90.02.Z , PKD 93.19.Z , PKD 93.29.Z

3) Edukacji PKD 85.59.B , PKD 85.60.Z

7.

1. Fundacja b?dzie swoje cele realizowa? przez:

1) udzielanie pomocy materialnej, ?rodowiskowej i o?wiatowej,

2) inicjowanie i organizowanie pomocy charytatywnej,

3) finansowanie zakupw urz?dze? oraz niezb?dnych aparatw i materia?w medycznych,

4) wyposa?enie poradni specjalistycznych w sprz?t medyczny,

5) organizowanie m. in. zbirek, pokazw wystaw itp.,

6) gromadzenie informacji o osobach potrzebuj?cych pomocy,

7) organizowanie spotka? ?rodowiskowych, seminariw,

8) wsp?uczestniczenie w programach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

9) organizowanie szkolnych i pozaszkolnych form kszta?cenia,

10) propagowanie i finansowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz ich upowszechnianie

11) skupianie wok? idei Fundacji zainteresowanych ?rodowisk, w szczeglno?ci ?rodowisk pracowniczych, samorz?dowych, naukowych, technicznych i gospodarczych,

12) wsp?prac? z instytucjami publicznymi, w szczeglno?ci administracji rz?dowej isamorz?du terytorialnego oraz organizacjami spo?ecznymi zainteresowanymi realizacj? celw Fundacji,

13) dzia?alno?? na rzecz osb niepe?nosprawnych ,

14) dzia?alno?? na rzecz osb w wieku emerytalnym.

 1. Zabrania si?:

1) udzielania po?yczek lub zabezpieczania zobowi?za? maj?tkiem organizacji w

stosunku do jej cz?onkw, cz?onkw organw lub pracownikw oraz osb,

z ktrymi cz?onkowie, cz?onkowie organw oraz pracownicy organizacji

pozostaj? w zwi?zku ma??e?skim , we wsplnym po?yciu albo w stosunku

pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie?stwa lub

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s? zwi?zani z tytu?u

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,

2) przekazywania ich maj?tku na rzecz ich cz?onkw, cz?onkw organw lub

pracownikw oraz ich osb bliskich, na zasadach innych ni? w stosunku do osb

trzecich, w szczeglno?ci, je?eli przekazywanie to nast?puje bezp?atnie lub na

preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania maj?tku na rzecz cz?onkw, cz?onkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich na zasadach innych ni? w stosunku do osb trzecich, chyba ?e to wykorzystanie bezpo?rednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarw lub us?ug od podmiotw , w ktrych uczestnicz? cz?onkowie organizacji, cz?onkowie jej organw lub pracownicy oraz ich osb bliskich , na zasadach innych ni? w stosunku do osb trzecich lub po cenach wy?szych ni? rynkowe.

ROZDZIA? III. MAJ?TEK I DOCHODY FUNDACJI

8.

 1. Maj?tek Fundacji sk?ada si? z funduszu za?o?ycielskiego oraz innych ?rodkw i praw maj?tkowych uzyskanych przez Fundacj? w czasie jej dzia?alno?ci.

 1. Fundusz za?o?ycielski stanowi kwota zadeklarowana przez Fundatorw w o?wiadczeniu woli zarejestrowanym w akcie notarialnym, wynosz?ca 2.000 z?.

(s?ownie: dwa tysi?ce z?otych).

9.

 1. Dochodami Fundacji s? :

1) darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarwno z terenu Polski, jak i zagranicy,

2) dotacje i subwencje,

3) odsetki od lokat kapita?owych i papierw warto?ciowych,

4) inne wp?ywy

 1. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mog? zosta? przeznaczone na zaspokojenie

wszystkich potrzeb Fundacji, je?eli ich ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

10.

 1. Maj?tek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat d?ugoterminowych i w papierach warto?ciowych.

 1. Dochody uzyskiwane z maj?tku Fundacji przeznaczane s? wy??cznie na realizacj? celw statutowych oraz na pokrycie niezb?dnych kosztw dzia?alno?ci Fundacji.

 1. Nadwy?k? przychodw nad kosztami Fundacja przeznacza na dzia?alno?? , o ktrej mowa w 6 Statutu Fundacji.

ROZDZIA? IV. ORGANY FUNDACJI

11.

Organami Fundacji s?:

1) Rada Fundacji - zwana dalej Rad?,

2) Zarz?d Fundacji zwany dalej Zarz?dem

12.

 1. Rada sk?ada si? z 5 osb.
 1. Rada powo?ywana jest na czas nieokre?lony.
 1. Po jednym cz?onku Rady powo?uj?:

1) Zwi?zek Zawodowy Energetykw Elektrowni Siersza w Trzebini lub jego

nast?pca prawny,

2) Mi?dzyzak?adowa Komisja Zwi?zkowa NSZZ Solidarno?? Po?udniowego Koncernu

Energetycznego w Katowicach Komisja Wydzia?owa NSZZ Solidarno?? Elektrowni

Siersza w Trzebini lub jej nast?pca prawny .

W akcie powo?ania podmioty, o ktrych mowa pkt. 1 i 2 wyznacz? Wiceprzewodnicz?cego oraz Sekretarza Rady Fundacji .

 1. Trzech Cz?onkw Rady powo?uje Zarz?d Po?udniowego Koncernu Energetycznego S.A. wKatowicach lub jego nast?pca prawny. W akcie powo?ania Zarz?d Po?udniowego Koncernu Energetycznego S.A. lub jego nast?pcy prawnego wyznaczy Przewodnicz?cego Rady Fundacji.
 1. Cz?onkostwo w Radzie wygasa w przypadku ?mierci lub odwo?ania. Odwo?anie mo?e nast?pi? tak?e na skutek z?o?enia rezygnacji lub d?ugotrwa?ej choroby uniemo?liwiaj?cej udzia? w pracach Rady. Cz?onek Rady mo?e by? odwo?any w ka?dym czasie . Odwo?ania cz?onka Rady dokonuje podmiot, ktry go powo?a? .
 1. Uchwa?y Rady zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw w obecno?ci co najmniej 3/5 jej cz?onkw . W razie rwno?ci g?osw decyduje g?os Przewodnicz?cego prowadz?cego zebranie.
 1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.
 1. Rada pracuje na posiedzeniach, ktre odbywaj? si? nie rzadziej ni? raz w roku.
 1. Cz?onkowie Rady:

a) nie mog? by? cz?onkami organu zarz?dzaj?cego ani pozostawa? z nimi w zwi?zku ma??e?skim, we wsplnym po?yciu, w stosunku pokrewie?stwa, powinowactwa lub podleg?o?ci s?u?bowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo umy?lne ?cigane z oskar?enia publicznego lub przest?pstwo skarbowe,

c) mog? otrzymywa? z tytu?u pe?nienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztw lub wynagrodzenie w wysoko?ci nie wy?szej ni? przeci?tne miesi?czne wynagrodzenie w sektorze przedsi?biorstw og?oszone przez Prezesa G?wnego Urz?du Statystycznego za rok poprzedni

13.

Do kompetencji Rady nale?y:

1) powo?ywanie i odwo?ywanie cz?onkw Zarz?du Fundacji,

2) wyst?powanie z wnioskami dotycz?cymi dzia?alno?ci Fundacji

3) opiniowanie wieloletnich i rocznych programw dzia?ania Fundacji,

4) zatwierdzanie preliminarza bud?etu rocznego Fundacji,

5) wyra?anie opinii w sprawach przed?o?onych jej przez Zarz?d Fundacji,

6) rozpatrywanie okresowych sprawozda? Zarz?du Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozda? finansowych i udzielanie absolutorium Zarz?dowi,

7) uchwalenie regulaminu Rady Fundacji,

8) opiniowanie regulaminu Zarz?du Fundacji,

9) podejmowanie uchwa? w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu, po??czenia z inn? fundacj? lub likwidacji Fundacji,

10) wykonywanie innych kompetencji, okre?lonych Statutem.

14.

 1. Zarz?d sk?ada si? z 4 osb powo?ywanych za ich zgod? przez Rad?.

 1. W akcie powo?ania Rada wyznaczy Prezesa, Wiceprezesw i Sekretarza Zarz?du Fundacji .

 1. Cz?onkostwo w Zarz?dzie wygasa w przypadku ?mierci lub odwo?ania przez Rad?. Odwo?anie mo?e nast?pi? tak?e na skutek z?o?enia rezygnacji lub d?ugotrwa?ej choroby uniemo?liwiaj?cej udzia? w pracach Zarz?du. Rada mo?e odwo?a? cz?onka Zarz?du wka?dym czasie.

 1. Pracami Zarz?du kieruje jego Prezes. Prezes Zarz?du zwo?uje i przewodniczy posiedzeniom Zarz?du.

 1. Uchwa?y Zarz?du zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw w obecno?ci co najmniej jego cz?onkw, z zastrze?eniem przepisw Statutu, ktre stanowi? inaczej. W razie rwno?ci g?osw decyduje g?os Prezesa Zarz?du .

 1. Wykonywanie okre?lonej cz??ci swoich praw i obowi?zkw Zarz?d mo?e powierzy? Prezesowi lub okre?lonym cz?onkom Zarz?du, na czas okre?lony w upowa?nieniu.

 1. Zarz?d powo?ywany jest na czas nieokre?lony.

15.

Zarz?d, z zastrze?eniem kompetencji Rady, kieruje ca?o?ci? spraw Fundacji i podejmuje wtych sprawach decyzje, w szczeglno?ci:

1) prowadzi dzia?alno?? statutow?,

2) zarz?dza maj?tkiem Fundacji,

3) decyduje o formach, ?rodkach i wysoko?ci udzielanej pomocy,

4) organizuje ?rodki finansowe i materialne na cele statutowe Fundacji,

5) podejmuje uchwa?y o przeznaczeniu i wykorzystaniu dochodw Fundacji.

 1. W ramach wewn?trznej struktury organizacyjnej Zarz?du, poszczeglnymi sprawami lub grupami spraw zwi?zanych z dzia?alno?ci? Fundacji, zajmuj? si? poszczeglni cz?onkowie Zarz?du lub jego Prezes.
 1. Szczeg?owe zasady dzia?ania i wewn?trzny podzia? pracy Zarz?du okre?li Regulamin Zarz?du.
 1. Zarz?d przedstawia do akceptacji Radzie roczne oraz wieloletnie plany pracy.
 1. Zarz?d odbywa posiedzenia co najmniej raz na miesi?c.
 1. Zarz?d mo?e utworzy? stanowisko dyrektora do bie??cego kierowania Fundacj?.

Stanowisko to mo?na powierzy? wy??cznie cz?onkowi Zarz?du.

16.

Cz?onkowie Rady Fundacji oraz cz?onkowie Zarz?du pe?ni? swoje funkcje spo?ecznie.

Rada mo?e okre?li? uchwa??, wykonywanie jakich funkcji w organach Fundacji b?dzie odp?atne, z tym, i? cz?onkowie Rady Fundacji mog? otrzymywa? z tytu?u pe?nienia funkcji
w Radzie zwrot uzasadnionych kosztw lub wynagrodzenie w wysoko?ci nie wy?szej ni? okre?lone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osb kieruj?cych niektrymi podmiotami prawnymi(Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.).

17.

 1. O?wiadczenia woli w imieniu Fundacji sk?adaj? dwaj cz?onkowie Zarz?du, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarz?du Fundacji.

 1. O?wiadczenia woli w zakresie zwyk?ego zarz?du mo?e sk?ada? jedna osoba upowa?niona do tego przez Zarz?d.

 1. Funkcje kierownika zak?adu pracy w rozumieniu przepisw Kodeksu Pracy pe?ni Prezes Zarz?du.

ROZDZIA? V . ZMIANA STATUTU

18.

Zmiana Statutu nie mo?e dotyczy? istotnych zmian celw Fundacji.

19.

Decyzj? w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarz?d Fundacji w drodze jednomy?lnej uchwa?y, przy czym uchwa?a ta wymaga zatwierdzenia przez Rad? Fundacji.

ROZDZIA? VI. POSTANOWIENIA KO?COWE

20.

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celw Fundacja mo?e po??czy? si? z inn? Fundacj?.
 1. Po??czenie nie mo?e nast?pi?, je?li w jego wyniku mg?by ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 1. Decyzj? w przedmiocie po??czenia Fundacji podejmuje Zarz?d Fundacji w drodze jednomy?lnej uchwa?y, przy czym uchwa?a ta wymaga zatwierdzenia przez Rad? Fundacji.

21.

 1. Decyzj? o rozwi?zaniu Fundacji podejmuje Zarz?d Fundacji w drodze jednomy?lnej uchwa?y, przy czym uchwa?a ta wymaga zatwierdzenia przez Rad? Fundacji.
 1. Likwidacj? prowadzi likwidator wyznaczony przez Rad?.
 1. Likwidatorowi s?u?? uprawnienia Zarz?du.

22.

Maj?tek Fundacji po likwidacji przeznaczony b?dzie na cele zbli?one z celami Fundacji.

23.

Statut wchodzi w ?ycie z dniem zarejestrowania Fundacji.