Statut Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 09 sierpnia 2011 18:58

Tekst jednolity zawieraj?cy
zmiany uchwalone przez
Zarz?d Fundacji „ENERGETYK”
Uchwa?a Nr 1/F/2011 z dnia 24.02.2011

STATUT

FUNDACJI

,,Energetyk”

 

ROZDZIA? I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 

 1. Fundacja pod nazw? ,,Energetyk” (zwana dalej ,,Fundacj?”) ustanowiona zosta?a przez Fundatorów:

1)      Zwi?zek Zawodowy Energetyków ,,Elektrowni Siersza” S.A.,

2)      Niezale?ny Samorz?dny Zwi?zek Zawodowy ,,SOLIDARNO??” przy ,,Elektrowni Siersza” S.A.

aktem notarialnym sporz?dzonym przez Asesora Notarialnego Iwon? Samorzewsk? Zast?pc? Notariusz Katarzyny Kowalczyk-Dadak w jej Kancelarii Notarialnej w Chrzanowie przy Alei Henryka numer 2/4

(REPERTORIUM ”A” NUMER 4977/1999).

 

 

§ 2.

 

 1. Fundacja dzia?a na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203), innych obowi?zuj?cych przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.

 

 1. Fundacja posiada osobowo?? prawna.

 

§ 3.

 

 1. Fundacja dzia?a na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Siedzib? Fundacji jest miasto Trzebinia.

 

 1. Dla wykonywania swych zada? statutowych Fundacja mo?e tworzy? sta?e i czasowe placówki terenowe.

 

 1. Fundacja mo?e posiada? oddzia?y za granic?.

 

§ 4.

 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

§ 5.

Nadzór nad Fundacj? nale?y do ministra sprawuj?cego zwierzchni nadzór nad sprawami zdrowotnymi w Polsce.

 

 

ROZDZIA? II . CELE I ZASADY DZIA?ANIA FUNDACJI

 

§ 6

 

Celem Fundacji jest nieodp?atna i odp?atna  dzia?alno?? po?ytku publicznego  na rzecz  ogó?u  spo?eczno?ci  dotycz?ca:

 

1)      Ochrona i promocja zdrowia  -   PKD 86.90.E  ,  PKD 88.99.Z

 

2)      Kultury i sportu  -  PKD 90.02.Z  ,    PKD 93.19.Z   ,  PKD 93.29.Z

 

3)      Edukacji  –    PKD 85.59.B  ,   PKD 85.60.Z

 

 

§ 7.

 

1. Fundacja b?dzie swoje cele realizowa? przez:

 

1)      udzielanie pomocy materialnej, ?rodowiskowej i o?wiatowej,

 

2)      inicjowanie i organizowanie pomocy charytatywnej,

 

3)      finansowanie zakupów urz?dze? oraz niezb?dnych aparatów i materia?ów medycznych,

 

4)      wyposa?enie poradni specjalistycznych w sprz?t medyczny,

 

5)      organizowanie m. in. zbiórek, pokazów wystaw itp.,

 

6)      gromadzenie informacji o osobach potrzebuj?cych pomocy,

 

7)      organizowanie spotka? ?rodowiskowych, seminariów,

 

8)      wspó?uczestniczenie w programach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 

9)      organizowanie szkolnych i pozaszkolnych form kszta?cenia,

 

10)  propagowanie i finansowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz ich upowszechnianie

 

11)  skupianie wokó? idei Fundacji zainteresowanych ?rodowisk, w szczególno?ci ?rodowisk pracowniczych, samorz?dowych, naukowych, technicznych i gospodarczych,

 

 

 

 

 

12)  wspó?prac? z instytucjami publicznymi, w szczególno?ci administracji rz?dowej i samorz?du terytorialnego oraz organizacjami spo?ecznymi zainteresowanymi realizacj? celów Fundacji,

 

13)  dzia?alno?? na rzecz osób  niepe?nosprawnych ,

 

14)  dzia?alno?? na rzecz  osób w wieku emerytalnym.

 

 

 

 1. Zabrania si?:

1)      udzielania po?yczek  lub  zabezpieczania  zobowi?za? maj?tkiem organizacji w

stosunku do jej cz?onków, cz?onków organów lub pracowników oraz osób,

z którymi cz?onkowie, cz?onkowie organów oraz pracownicy organizacji

pozostaj? w zwi?zku ma??e?skim , we  wspólnym  po?yciu albo w stosunku

pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie?stwa lub

powinowactwa  w linii bocznej  do drugiego stopnia albo s? zwi?zani z tytu?u

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 

2)      przekazywania  ich maj?tku  na rzecz ich cz?onków, cz?onków  organów lub

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni? w stosunku do osób

trzecich, w szczególno?ci, je?eli  przekazywanie  to nast?puje bezp?atnie  lub na

preferencyjnych  warunkach,

3)       wykorzystywania maj?tku  na rzecz cz?onków, cz?onków organów  lub pracowników  oraz ich  osób bliskich  na zasadach  innych ni?  w stosunku do osób trzecich, chyba ?e to wykorzystanie  bezpo?rednio wynika z  celu statutowego,

4)      zakupu towarów  lub us?ug od podmiotów , w których  uczestnicz?  cz?onkowie  organizacji, cz?onkowie  jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich , na zasadach  innych ni? w stosunku do osób trzecich  lub po cenach wy?szych  ni? rynkowe.

 

 

 

ROZDZIA? III. MAJ?TEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 8.

 

 1. Maj?tek Fundacji sk?ada si? z funduszu za?o?ycielskiego oraz innych ?rodków i praw maj?tkowych uzyskanych przez Fundacj? w czasie jej dzia?alno?ci.

 

 1. Fundusz za?o?ycielski stanowi kwota zadeklarowana przez Fundatorów w o?wiadczeniu woli zarejestrowanym w akcie notarialnym, wynosz?ca 2.000 z?.

(s?ownie: dwa tysi?ce z?otych).

 

§ 9.

 

 1. Dochodami Fundacji s? :

1)      darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z terenu Polski, jak i zagranicy,

2)      dotacje i subwencje,

3)      odsetki od lokat kapita?owych i papierów warto?ciowych,

4)      inne wp?ywy

 1. Dotacje,  darowizny, spadki i zapisy mog? zosta? przeznaczone na zaspokojenie

wszystkich potrzeb Fundacji, je?eli ich ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

 

 

§ 10.

 

 

 1. Maj?tek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat d?ugoterminowych i w papierach warto?ciowych.

 

 1. Dochody uzyskiwane z maj?tku Fundacji przeznaczane s? wy??cznie na realizacj? celów statutowych oraz na pokrycie niezb?dnych kosztów dzia?alno?ci Fundacji.

 

 1. Nadwy?k? przychodów  nad kosztami Fundacja przeznacza  na dzia?alno?? , o której mowa  w § 6 Statutu Fundacji.

 

ROZDZIA? IV. ORGANY FUNDACJI

 

§ 11.

 

Organami Fundacji s?:

1)      Rada Fundacji - zwana dalej Rad?,

2)      Zarz?d Fundacji – zwany dalej Zarz?dem

§ 12.

 

 1. Rada sk?ada si? z 5 osób.
 1. Rada powo?ywana jest na czas nieokre?lony.
 1. Po jednym cz?onku Rady powo?uj?:

1)      Zwi?zek Zawodowy Energetyków Elektrowni Siersza  w Trzebini lub jego

nast?pca prawny,

2)      Mi?dzyzak?adowa Komisja Zwi?zkowa NSZZ „Solidarno??” Po?udniowego Koncernu

Energetycznego w Katowicach – Komisja Wydzia?owa NSZZ „Solidarno??” Elektrowni

Siersza w Trzebini lub jej nast?pca prawny .

 

W akcie powo?ania podmioty, o których mowa pkt. 1 i 2 wyznacz? Wiceprzewodnicz?cego oraz Sekretarza Rady Fundacji .

 1. Trzech Cz?onków Rady powo?uje Zarz?d Po?udniowego Koncernu Energetycznego S.A. w Katowicach lub jego nast?pca prawny. W akcie powo?ania Zarz?d Po?udniowego   Koncernu Energetycznego S.A. lub jego nast?pcy prawnego wyznaczy Przewodnicz?cego Rady Fundacji.
 1. Cz?onkostwo w Radzie wygasa w przypadku ?mierci lub odwo?ania. Odwo?anie mo?e nast?pi? tak?e na skutek z?o?enia rezygnacji lub d?ugotrwa?ej choroby uniemo?liwiaj?cej udzia? w pracach Rady. Cz?onek Rady mo?e by? odwo?any w ka?dym czasie . Odwo?ania cz?onka Rady dokonuje podmiot, który go powo?a? .
 1. Uchwa?y Rady zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów w obecno?ci co najmniej 3/5 jej cz?onków . W razie równo?ci g?osów decyduje g?os Przewodnicz?cego prowadz?cego zebranie.
 1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.
 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywaj? si? nie rzadziej ni? raz w roku.
 1. Cz?onkowie Rady:

a)      nie mog? by? cz?onkami organu zarz?dzaj?cego  ani pozostawa?  z nimi w zwi?zku ma??e?skim, we wspólnym po?yciu, w stosunku  pokrewie?stwa, powinowactwa  lub podleg?o?ci s?u?bowej,

b)      nie byli  skazani  prawomocnym  wyrokiem  za przest?pstwo  umy?lne ?cigane z oskar?enia publicznego lub  przest?pstwo skarbowe,

c)      mog? otrzymywa?  z tytu?u  pe?nienia  funkcji w takim  organie  zwrot uzasadnionych  kosztów  lub  wynagrodzenie  w wysoko?ci  nie wy?szej  ni? przeci?tne   miesi?czne  wynagrodzenie  w sektorze  przedsi?biorstw  og?oszone  przez Prezesa  G?ównego  Urz?du  Statystycznego  za rok  poprzedni

 

 

§ 13.

 

 

Do kompetencji Rady nale?y:

 

1)      powo?ywanie i odwo?ywanie cz?onków Zarz?du Fundacji,

 

2)      wyst?powanie z wnioskami dotycz?cymi dzia?alno?ci Fundacji

 

3)      opiniowanie wieloletnich i rocznych programów dzia?ania Fundacji,

 

4)      zatwierdzanie preliminarza bud?etu rocznego Fundacji,

 

5)      wyra?anie opinii w sprawach przed?o?onych jej przez Zarz?d Fundacji,

 

6)      rozpatrywanie okresowych sprawozda? Zarz?du Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozda? finansowych i udzielanie absolutorium Zarz?dowi,

 

7)      uchwalenie regulaminu Rady Fundacji,

 

8)      opiniowanie regulaminu Zarz?du Fundacji,

 

9)      podejmowanie uchwa? w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu, po??czenia z inn? fundacj? lub likwidacji Fundacji,

 

10)  wykonywanie innych kompetencji, okre?lonych Statutem.

 

 

§ 14.

 

 

 1. Zarz?d sk?ada si? z 4 osób powo?ywanych za ich zgod? przez Rad?.

 

 1. W akcie powo?ania Rada wyznaczy Prezesa, Wiceprezesów i Sekretarza Zarz?du Fundacji .

 

 1. Cz?onkostwo w Zarz?dzie wygasa w przypadku ?mierci lub odwo?ania przez Rad?. Odwo?anie mo?e nast?pi? tak?e na skutek z?o?enia rezygnacji lub d?ugotrwa?ej choroby uniemo?liwiaj?cej udzia? w pracach Zarz?du. Rada mo?e odwo?a? cz?onka Zarz?du w ka?dym czasie.

 

 1. Pracami Zarz?du kieruje jego Prezes. Prezes Zarz?du zwo?uje i przewodniczy    posiedzeniom Zarz?du.

 

 1. Uchwa?y Zarz?du zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów w obecno?ci co najmniej  ľ jego    cz?onków, z zastrze?eniem przepisów Statutu, które stanowi? inaczej. W razie równo?ci     g?osów decyduje g?os Prezesa Zarz?du .

 

 1. Wykonywanie okre?lonej cz??ci swoich praw i obowi?zków Zarz?d mo?e powierzy? Prezesowi lub okre?lonym cz?onkom Zarz?du, na czas okre?lony w upowa?nieniu.

 

 1. Zarz?d powo?ywany jest na czas nieokre?lony.

§ 15.

Zarz?d, z zastrze?eniem kompetencji Rady, kieruje ca?o?ci? spraw Fundacji i podejmuje w tych sprawach decyzje, w szczególno?ci:

1)      prowadzi dzia?alno?? statutow?,

2)      zarz?dza maj?tkiem Fundacji,

3)      decyduje o formach, ?rodkach i wysoko?ci udzielanej pomocy,

4)      organizuje ?rodki finansowe i materialne na cele statutowe Fundacji,

5)      podejmuje uchwa?y o przeznaczeniu i wykorzystaniu dochodów Fundacji.

 1. W ramach wewn?trznej struktury organizacyjnej Zarz?du, poszczególnymi sprawami lub grupami spraw zwi?zanych z dzia?alno?ci? Fundacji, zajmuj? si? poszczególni cz?onkowie Zarz?du lub jego Prezes.
 1. Szczegó?owe zasady dzia?ania i wewn?trzny podzia? pracy Zarz?du okre?li Regulamin Zarz?du.
 1. Zarz?d przedstawia do akceptacji Radzie roczne oraz wieloletnie plany pracy.
 1. Zarz?d odbywa posiedzenia co najmniej raz na miesi?c.
 1. Zarz?d mo?e utworzy? stanowisko dyrektora do bie??cego kierowania Fundacj?.

Stanowisko to mo?na powierzy? wy??cznie cz?onkowi Zarz?du.

 

 

§ 16.

 

Cz?onkowie Rady Fundacji oraz cz?onkowie Zarz?du pe?ni? swoje funkcje spo?ecznie.

Rada mo?e okre?li? uchwa??, wykonywanie jakich funkcji w organach Fundacji b?dzie odp?atne, z tym, i? cz?onkowie Rady Fundacji mog? otrzymywa? z tytu?u pe?nienia funkcji
w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysoko?ci nie wy?szej ni? okre?lone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kieruj?cych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.).

 

 

 

§ 17.

 

 

 1. O?wiadczenia woli w imieniu Fundacji sk?adaj? dwaj cz?onkowie Zarz?du, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarz?du Fundacji.

 

 1. O?wiadczenia woli w zakresie zwyk?ego zarz?du mo?e sk?ada? jedna osoba upowa?niona do tego przez Zarz?d.

 

 1. Funkcje kierownika zak?adu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy pe?ni Prezes Zarz?du.

 

 

 

 

ROZDZIA? V . ZMIANA STATUTU

 

 

§ 18.

 

Zmiana Statutu nie mo?e dotyczy? istotnych zmian celów Fundacji.

 

§ 19.

 

Decyzj? w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarz?d Fundacji w drodze jednomy?lnej uchwa?y, przy czym uchwa?a ta wymaga zatwierdzenia przez Rad? Fundacji.

ROZDZIA? VI. POSTANOWIENIA KO?COWE

 

 

§ 20.

 

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja mo?e po??czy? si? z inn? Fundacj?.
 1. Po??czenie nie mo?e nast?pi?, je?li w jego wyniku móg?by ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 1. Decyzj? w przedmiocie po??czenia Fundacji podejmuje Zarz?d Fundacji w drodze jednomy?lnej uchwa?y, przy czym uchwa?a ta wymaga zatwierdzenia przez Rad? Fundacji.

 

§ 21.

 

 1. Decyzj? o rozwi?zaniu Fundacji podejmuje Zarz?d Fundacji w drodze jednomy?lnej uchwa?y, przy czym uchwa?a ta wymaga zatwierdzenia przez Rad? Fundacji.
 1. Likwidacj? prowadzi likwidator wyznaczony przez Rad?.
 1. Likwidatorowi s?u?? uprawnienia Zarz?du.

§ 22.

 

Maj?tek Fundacji po likwidacji przeznaczony b?dzie na cele zbli?one z celami Fundacji.

 

§ 23.

 

Statut wchodzi w ?ycie z dniem zarejestrowania Fundacji.